دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
پرویز آبرومند آذر
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
اسماعیل  آذر
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
فرهود آذرسینا
محل خدمت: دانشکده علوم و فنون دریایی
قباد آذری تاکامی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
حمیدرضا آراسته
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مهران آرین
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
مهدی آژینی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
بهزاد  آشتیانی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
محمد  آشوری
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آزاده آصف نژاد
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
حسین  آقائی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
رضا آقائی طوق
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
حسین آقامحمدی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
سیدمجتبی  آقامیر
محل خدمت: دانشکده فیزیک
سیروس  آقانجفی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
علی اصغر آل شیخ
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
سیدمحسن آل علی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
احمدعلی آماده
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
ژاله  آموزگاریگانه
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
کاوه آهنگری
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
^