دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
ایرج  پوستی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
مجید پولادیان
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
ناهید پیرهادی تواندشتی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
سیدمحمدعلی پیش بین
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
زهرا  پیشگاهی فرد
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
کامبیز  پیکارجو
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^