دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
سیدمحسن  هاشمی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
عبدالنبی  هاشمی
محل خدمت: دانشکده مهندسی نفت
سید محمد  هاشمی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیدمحمد  هاشمی نژاد
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
سیدمحمود  هاشمی نژاد
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
سیدجمال  هاشمی هزاوه
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
امیرحسین هاشمیان
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
مینا هدایت
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
جواد  هروی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
کامبیز  هژبرکیانی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
آزاده همتی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
احمدرضا  همتی مقدم داورزن
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
سیدعلی  هنجنی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مسعود هنرور
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
^