دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
حجت اله  نیکبخت
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
علی  نیکخواه
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
منصور  نیکخواه بهرامی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
هوشنگ  نیکوپور
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
رضا  نیکوپور
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
هاشم  نیکومرام
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^