دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
پروین نصیری
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
امیراشکان  نصیری پور
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
نیما نظافتی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
علی نعمتی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
محمد  نقی زاده
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
مسعود نکوئی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سپیده نواب زاده شفیعی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
مهرداد  نوابخش
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمدحسن  نوبختی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
قربان نورمحمدی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زهرا نورمحمدی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
بهاره نوروزی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
فریدون نوشیروان راحت آباد
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
فاطمه  نوشین فرد
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
عبدالرحیم  نوه ابراهیم
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مهدی نویدبخش
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
سارا نهیبی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
صابر  نیاورانی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
محمد جواد نیری
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
منوچهر  نیک آذر
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
^