دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
اسماعیل  منصوری لاریجانی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
سیدمسعود منوری
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
فرزاد موحدی سبحانی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
هدی مودی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سید هاشم موسوی انیجدان
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
سیدحبیب موسوی جهرمی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
علیرضا موسوی زاده
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
سید کاظم  موسوی ساداتی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حسین موسوی فاطمی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
اعظم موسوی کاشی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
مرتضی  موسی خانی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
سید حسین مهاجری
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سیدمحمدصادق مهدوی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
محمد صادق  مهدوی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمدعلی  مهدوی ثابت
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مسعود  مهدوی حاجیلوئی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حسین  مهدوی مقدم
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
ابراهیم  مهدی پور
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مصطفی  مهر آئین
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمود  مهرآموز
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
^