دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
مجید  معهود
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
محمد معین الدینی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
ابوالفضل معینی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
پرویز  مفتون سمنانی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
سیدمجید  مفیدی شمیرانی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
پروانه مقامی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
رضا مقدسی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا مقدم
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
عادل مقصودپور
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
محمود  ملاباشی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
ایرج ملک محمدی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زهرا ملکی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
لیلا منتظری
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
مجید  منجمی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
مهدی  مندعلی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
مریم منصف شکری
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
محمود  منصور
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
مسعود  منصوری
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
نبی اله منصوری
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
محمدرضا  منصوری
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
^