دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
محسن  مسیحی
محل خدمت: دانشکده مهندسی نفت
امیرحسین مشکوتی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
سیامک  مشهدی رفیعی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
سیدرحیم  مشیری
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
میرستار  مشین چی اصل
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
داریوش  مطلبی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
عباسعلی مطلبی مغانجوقی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
علی مطیع نصرآبادی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
محمدعلی  مظاهری تهرانی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
سیدامیراحمد  مظفری
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
سیدبابک  مظفری
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
افسانه  مظفری
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
بهارک معتمدوزیری
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
علی معرفیان پور
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
میرمظفر  معصومی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
فرامرز معطر
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
محمد معظمی گودرزی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
کیوان معقولی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
غلامرضا  معمارزاده طهران
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
عباس  معمارنژاد
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^