دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
تیمور  محمدی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
علی محمدی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
یاسمین  محمدی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
علی محمدی ترکاشوند
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
عمادالدین محمدی گل افشانی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
امیر محمدی نژاد
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
ابوالفضل محمودی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
علی محمودی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
محمد محمودی هاشمی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
فهیمه مخبر دزفولی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
سیدمصطفی  مختابادامرئی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
رسول  مدنی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
محمدرضا  مدنی پور
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
سیدپژمان مرتضوی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
محمدرضا  مردان بیگی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
مریم مرعشی علی آبادی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محمد کاظم  مروج فرشی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
ناصر مریوانی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
افشین مسعودی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
لیلی مسگرزاده اقدم
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
^