دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
نسرین  مهرا
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علی اکبر مهرابی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
میلاد  مهران پور
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
ایرج مهرگان
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
مهدی مهریزی طرقی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
پیمان  مهستی شتربانی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
سیداحمد میرباقری فیروزآباد
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
سیدمهدی میردامادی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
شمس الدین میردامادی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
معصومه  میرزاجان سمسار
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
میترا  میرزارضائی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
ناصر  میرسپاسی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
سیدمحمدجواد میرهادی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سیدمحمدرضا میری لواسانی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
مریم  میزانی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
سعید مینایی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
^