دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
مرضیه قنبری جهرمی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سیدعبدالعلی  قوام
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پرگل قوام مصطفوی
محل خدمت: دانشکده علوم و فنون دریایی
مهرداد قوامی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
نادرقلی  قورچیان
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مهوش  قویمی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
محمد قهدریجانی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
^