دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
قاسمعلی عمرانی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
مجید  عمیدپور
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
علیرضا عندلیب
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
اکرم عیدی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
^