دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
اصغر عربیان
محل خدمت: - - - -
شهربانو  عریان
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
حمید عزت پناه
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
عزت اله  عزتی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
فاطمه عزیزآبادی فراهانی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
زهرا عزیزی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
امیر عزیزی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
رضا عزیزی نژاد
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سیما  عسکری
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
آبتین عطائی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
حسین  عطار
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مریم عطایی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
عسل عطایی جعفری
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
مجتبی عظام
محل خدمت: دانشکده علوم و فنون دریایی
سید سعید عظمائی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
آرمین  عظیمی نژاد
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سیدابوالحسن  علوی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
عباسعلی علی اکبری بیدختی
محل خدمت: دانشکده علوم و فنون دریایی
محمدرضا علی پور
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
امیرعباس  علیزمانی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
^