دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
ابوالفضل  شمسایی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
جمشید  شنبه زاده
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
لیلا شوبیری
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
مه تیام شهبازی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
حمید  شهرستانی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
سیدکمال الدین  شهریاری
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
علی  شیخ الاسلامی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
سیدجمال  شیخ ذکریائی
محل خدمت: دانشکده مهندسی نفت
سعید  شیخ زاده نجار
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سید اسعد  شیخ الاسلامی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
علی شیخانی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
نریمان  شیخی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
علیرضا  شیرازی حسینی دخت
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
شیرین شیرازیان
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
عباس شیعه
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
اندیشه شیعه بیگی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
^