دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
سید محمد  سید میرزائی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
سیدمحمد  سیدحسینی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
میرعبداله سیدسجادی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
سیدمهدی  سیدین اردبیلی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
مسعود سیری ( Masood Siyyari )
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
علی اکبر  سیف
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
سیف اله  سیف الهی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
علی اکبر  سیف کردی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مریم  سیف نراقی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
^