دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
علیرضا سرکار
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
رحیم  سرور
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
مجید سروری
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سارا سعادتمند
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
ابوطالب سعادتی شامیر Seadatee Shamir, Aboutaleb
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمدحسن  سعادتیان فریور
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
سهیل  سعدی نژاد
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
الهام  سعیدزاده
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
محمد  سعیدی مهر
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
عباس  سقائی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مسعود سلامی (Masoud Salami)
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
محمدرضا  سلطانی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
محمد  سلطانی فر
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
علی  سلگی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
سودابه سلیمانی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید سلیمانی مهر
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
فرزانه  سمیعی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
هادی  سوالونی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
ایرج  سهرابی حقدوست
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
یوسف سید جلیلی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
^