دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
مهدی روانشاد نیا
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
قنبرعلی رودگر
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
عبدالحسین  روستائیان
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
رمضانعلی  رویایی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمد  ره گشای
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
ایل ناز رهبر
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
صادق  رهبری
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
فریدون  رهنمای رودپشتی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
لیلا  ریاحی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
برهان ریاضی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
محمدرضا ریخته گران
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
^