دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
میدیا رشادی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
ابوسعید رشیدی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سعید رشیدی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
بهرام  رضائی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
علی اکبر  رضائی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
علی  رضائی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سعید رضائی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی رضائی دارستانی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
بابک  رضائی راد
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
طاهر رضازاده سراسکانرود
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
علیرضا رضوان پور
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا  رضوی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
ودود رضویلر
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
روزبه  رفعتی
محل خدمت: دانشکده مهندسی نفت
شهنوش  رفیع بخش
محل خدمت: دانشکده فیزیک
نوردهر  رکنی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
مهدی رمضانی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
احسان رمضانی فرد
محل خدمت: دانشکده علوم و فنون دریایی
علی محمد  رنجبر
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مسعود رنگی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
^