دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
موید حسینی صدر
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سیدصفدر  حسینی کوزوکی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سیدضیاءالدین حسینی مظهری
محل خدمت: دانشکده علوم پزشکی
سعید  حصارکی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
افروز حق بین
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
رضا حقایقی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
ناصر  حقوقی راد
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
شبنم حقیقت خواجوی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
امیرحسین حقیقتی
محل خدمت: مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی
دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
آزاده حکمت
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
مهناز  حکمت زاده
محل خدمت: دانشکده مهندسی نفت
کریم  حمدی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
امیرهومن حمصی-دانش آموخته دبیرستان تیزهوشان علامه حلی تهران-سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا حنطه زاده
محل خدمت: دانشکده فیزیک
کریم  حیاتی آشتیانی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
نسیم حیاتی رودباری
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
کامبیز  حیدرزاده هنزائی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
رضا  حیدری
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
حسین حیدری شریف آباد
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
^