دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
ناهید حسن زاده نعمتی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
محمد  حسن طلب
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
نادر حسن زاده راستگاری
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
امیرحسام حسنی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
عطاء اله  حسنی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
کامران حسنی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
سیدواقف  حسین
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
مهدی حسین زاده
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
احمد حسین بیگ
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمد رضا  حسین پور
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
فرهاد حسین زاده لطفی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
مجتبی  حسینعلی پور
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سیدمحمود حسینی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سیدابراهیم  حسینی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
سید محمد حسینی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سید عباس  حسینی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
میرحمید  حسینی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مالک حسینی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
سید شمس الدین  حسینی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
سیدپژمان حسینی شکرابی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
^