دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
بهاره  جواهری
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
حسین  جواهری کوپائی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
غلامرضا  جهان فرنیا
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا جهاندیده
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
غلامرضا  جهانشاهلو
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
لعلا  جهانشاهلو
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
محمدرضا جهانگیری
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
رضا جهانمردی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
^