دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
سیدمهدی برقعی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
محمدحسن  بزرگمهری فرد
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
حسین بنی اسدی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سحر بنی یعقوب
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
محمد علی  بهار
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
هادی  بهرامی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمدرضا  بهرنگی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمدحسن بهزادی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
احمد  بهشتی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
بابک بهشتی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سعید  بهشتی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمدعلی  بهمئی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حمید  بهنام
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
علی اصغر  بهنام قادر
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
منصور بیات
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
پرویز  بیرجندی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
شهرام بیک پور
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
^