دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
کریم  امامی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
فرشته امامی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مریم امیدی نجف آبادی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
علی محمد امیر تاش
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
مهدی امین افشار
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
منصور  امینی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علیرضا امینی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
سید جواد انگجی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
امیر علی انوار
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
سید حسام الدین انوار
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
حامد اهری
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
سید محمدعلی ایازی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
مهدی  ایران نژادپاریزی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
علیرضا ایرانبخش
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
شیوا ایرانی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
سهراب ایمانی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
جلیل ایمانی هرسینی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
^