دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
غلامعلی  افروز
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
عبداله افشار
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
محمد رضا افشار مقدم زنجانی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
علی  افشاربکشلو
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
محمد  افشارنسب
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
شهریار اقتصادی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
مجید  اکبری
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
قاسم  اکبری
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
جواد اکبری
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
ایمان اکبری
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
موسی اکرمی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
محمود  البرزی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
سارا اللهیاری بیک
محل خدمت: دانشکده علوم و فنون دریایی
مرتضی الماسی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
نجادعلی  الماسی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
توفیق  الهویرنلو
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
سیدمحمد  الهی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
علی  امام
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
ناصر امام جمعه کاشانی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سیدابوالقاسم  امامزاده
محل خدمت: دانشکده مهندسی نفت
^