دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
آیدا احمدی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
کریم  احمدی دستگردی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
مجید احمدیان
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
سعید  ادیب نظری
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
مسعود  اربابی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رضا ارجمندی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
محمدعلی  اردبیلی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
محمد اردستانی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
کاوه ارزانی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
فرنوش  ارفعی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
مهسا  ارمغان
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
سیدعلیرضا  ازغندی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مصطفی ازکیا
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
علی استکی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
عبداله  اسدالهی قهیه
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
غلامحسن اسدی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
داود اسدی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
فریده اسدیان
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمد اسدیان قهفرخی
محل خدمت: دانشکده علوم و فنون دریایی
مهرداد اسفندیاری
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
^