دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
محمدحسین  قائم مقام فراهانی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
محسن  قائمیان امیرکلائی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
فریدون قاسم خان قاجار
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
عبداله  قاسمی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمدحسن  قاسمیان یزدی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کاظم  قاضی زاده
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
رضا قاضی سعیدی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مریم قبه
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
مجید قدسی حسن آباد
محل خدمت: دانشکده علوم و فنون دریایی
محسن  قدمی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
بهرام قدیمی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمود قرآن نویس
محل خدمت: دانشکده فیزیک
مریم قراچورلو
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
علیرضا قراگوزلو
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
آرمان  قربان زاده
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
ریباز  قربانی نژاد
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
مرتضی  قریب
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مریم  قصاب زاده سریزدی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
سیروس  قطبی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
بهبد قلمکاری
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
1 2
^