دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
پیوند  ابدی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
خسرو  ابراهیم
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمد ابراهیم نیا
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
آسا ابراهیمی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
راهله ابراهیمی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
احمد ابراهیمی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
غلامحسین ابراهیمی دینانی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
عطاء اله  ابطحی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
سیدمصطفی  ابطحی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
محمدرضا  ابوالحسنی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
محسن  ابوالقاسمی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
مصطفی  اجتهادی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
علی احدیت
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی احسان
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
محمدرضا  احسانی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
قدسی  احقر
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
مونا احمد مخبری
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
منوچهر احمدوند
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
حسن احمدی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
وحید  احمدی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
1 2 3 4 5
^