دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
شهرام پازوکی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
فرشاد  پازوکی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
رامین  پاشایی فام
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
پوریا پدرام
محل خدمت: دانشکده فیزیک
ابراهیم پذیرا
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
علی  پذیرنده
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
علی  پرویزی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
ساراسادات  پرهیزگار
محل خدمت: دانشکده فیزیک
کاظم پریور
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
فرشید پژوم شریعتی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
جمشید  پژویان
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مصطفی پناهی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
نگار  پناهی کازرونی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
معصومعلی پنجه
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
محمدحسن پنجه شاهی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
سیدعلی  پوربخش
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
سیدحسین  پورتاکدوست
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
محمدعلی پورمینا
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سید عباس پورهاشمی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
1 2
^