دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
فرشاد  غزالیان
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حمیدرضا غفارزاده
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
فرهاد  غفاری
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
محسن  غفوری آشتیانی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا  غلامی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
ماندانا غلامی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
بابک  غیاثی طرزی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
^