دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
عباس  طائب
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
قدرت اله  طالب نیا
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
ابوالقاسم  طاهری
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آزاده طاهری کریمی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
سید صدرالدین  طاهری موسوی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
فاطمه طباطبائی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
فرهاد طباطبائی قمشه
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
زهره  طباطبائیان نیم آورد
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
سید جمال الدین  طبیبی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمد طلائی پور
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مرتضی طلاچیان
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
عباس  طلوعی اشلقی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
نیر طهوری
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
محمد طیبی رهنی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
^