دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
سیدحسین  ساداتی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
رضا  سارنگ
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
باقر  ساروخانی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
امیرحسین ساری
محل خدمت: دانشکده فیزیک
احمد  ساعی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
احمد سالار الهی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
محمدکاظم  سالم
محل خدمت: دانشکده فیزیک
شهروز  ساویز
محل خدمت: دانشکده فیزیک
سیدعلی سبط
محل خدمت: دانشکده فیزیک
حسام سپاسی طهرانی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
منصور  سپهری مقدم
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
سیدکمال الدین  ستاره دان
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
فتاح ستوده نژاد
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
سیدجعفر  سجادی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سیدعبداله  سجادی جاغرق
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مهدی سخا
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
حسن  سرائی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
مهدی سرائی تبریزی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
داریوش  سرداری لودریچه
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مژگان سرشار
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
1 2 3
^