دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
پرویز  تاجیک
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
جلیل  تجلیل
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
تقی  ترابی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
سپیده ترابی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
پویا  ترک زاده
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمد  تشنه لب
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهدی  تقوی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
لعبت تقوی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
وحید تقی خانی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
علی  تقی پورظهیر
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمدوحید  تکوک
محل خدمت: دانشکده فیزیک
مرتضی تمیزی فر
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
احمد توسلی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
مجید  توسلی رکن آبادی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
فیروز  توفیق
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
علی  توکلان
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رضا  توکلی
محل خدمت: دانشکده علوم پزشکی
ابوالفضل  تهرانیان
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
مصطفی تیموری
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
^