دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
سید محمد  واعظ موسوی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
منصور  وثوقی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
منصور  وثوقی عابدینی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
محمدحسن وحیدنیا
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
مهدی  ورسه ای
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
بیتا  وزیر
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
سیدعلی  وزیری یزدی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
عباس  وشکینی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
حسین وظیفه دوست
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
هادی وکیلی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
حمیدرضا  وکیلی فرد
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
وریا ویسانی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مهسا  ویسی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
^