دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
سعید  چرخکار
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
محمد چمنی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محمد چهاردوری
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمد چیذری
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
^