دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
حمید ماجدی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
سید محمد ماجدی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
علی ماشینچیان مرادی
محل خدمت: دانشکده علوم و فنون دریایی
سولماز مبسم
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
اسداله متاجی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سید فتح اله مجتبائی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
کاوش مجلسی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
حسام مجللی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
حبیب مجیدی ذوالبنین
محل خدمت: دانشکده فیزیک
اسلام مجیدی هروان
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
بهراد محبوبی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
محسن  محبی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پرستو محبی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
سعید محجوبی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سعید محجوبی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مهران  محسن زاده
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
صدیقه محمداسماعیل
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
کامران  محمدخانی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
علیرضا  محمدزاده
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
حسین محمدنژادشورکائی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
1 2 3 4 5 6
^