دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
سعید کاردار
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
علی اصغر  کاظمی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
سعید  کاظمی
محل خدمت: دانشکده علوم و فنون دریایی
سیدعلی اصغر  کاظمی زند
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ارغوان کاظمی نافچی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
مینا کبودرآهنگی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
فرخ رضا  کبیر
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
علی اصغر  کتباب
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مهناز کربلائی صادق
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
پرویز  کردوانی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حسن کریم زادگان
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
داریوش کریمی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
مرتضی  کریمی نیا
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
احمدرضا کشت کار قلاتی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
سپیده کلاته جاری
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
علی رضا کلدی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
غلامعلی  کمالی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
ابولقاسم کمالی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی کمالی دولت آبادی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
علی  کمیلی
محل خدمت: دانشکده علوم پزشکی
1 2
^