دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
غلامحسین  یاری
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
عیسی  یاوری
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
مجید یزدان دوست
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
حمید یزدانی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
پری چهره یغمائی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
حسین یوزباشی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
حمید رضا  یوسفی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
سیده شیما یوسفی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
محمد یوسفی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
مجید یوسفی بهزادی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
^