دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
مسعود زارع
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
کریم  زارع
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
علی زارع
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
زهراسادات سعیده زرابادی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
یعقوب زراعت کیش
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
پنام  زرفام
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
قاسم  زرگر
محل خدمت: دانشکده مهندسی نفت
فرزاد  زرگری اصل
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
وحید زرین نیا
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
افسانه زمانی مقدم
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
فریبا زمانی هرگلانی
محل خدمت: مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی
حمیدرضا زمانی زاده نجاری
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
حسین  زمردیان
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
محمدرضا زمردیان
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
حبیب اله  زنجانی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
عسل زندداودی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
صدیقه  زیائی تربتی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
^