دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
سید رضا  شادی زاده
محل خدمت: دانشکده مهندسی نفت
نادر شاکری
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
آزاده  شاه چراغی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
شهرام  شاهرودی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
نقی  شجاع
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
محمود شجاعی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سیدمحمدنیما شجاعی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
شروین  شرافتمندجور
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
احمد شرافتی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سیدمحمود شریعت
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
علی  شریعتمداری
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
علی  شریفات سلمانی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
انوشه  شریفان
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
آرش  شریفی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شاهرخ شعبانی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
رضا  شعبانی صمغ آبادی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
شهره  شکرزاده
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمود  شکیب
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
محمد باقر  شمس الهی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
مهدی شمسائی مهرجان
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
1 2
^