دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
الهام  دارابی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
تورج دانا
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
کرم اله دانش فرد
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
خسرو  دانشجو
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
علیرضا  داوری
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
رضا  داوری اردکانی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
فرهاد دبیری
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
داود  درانیان
محل خدمت: دانشکده فیزیک
مهدی  درخشندی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
غفار درویش
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
فرخ درویش کجوری
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
علی  دلاور
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
بابک دلخوش
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسعود  دوستی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حسین  دوستی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
مرجان دیانت
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
ابراهیم دیباجی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
نادر  دیزجی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
^