دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
نغمه  فاضلی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سیدمحمدرضا فاطمی
محل خدمت: دانشکده علوم و فنون دریایی
عمادالدین فاطمی زاده
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
حمیدرضا  فتاحیان
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
محمدعلی  فتح اللهی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
محمود  فتوحی فیروزآباد
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
ناصر فتورائی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
فائزه فرازنده پور
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
سیدجمال فرج اله حسینی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
عبدالرضا  فرجی راد
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حسن  فرجی بگتاش
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیدبابک فرزانه
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
فروغ فرساد
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
پروین فرشچی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
امیررضا فرنیا
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
سینا  فروزش
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
یونس فرهمند
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
علی اکبر  فرهنگی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
علی اکبر  فرهنگی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمدتقی فعالی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
1 2
^