دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
حسین  عابد نطنزی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
زهرا عابدی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
غلامرضا  عابدی چم حیدری
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
هادی عالم زاده
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
سعید عباس بندی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
نصرت الله عباس زاده
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
مجید عباسپور طهرانی فرد
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
علی عباسپور طهرانی فرد
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مهرداد عباسی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
علیرضا عباسی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
بابک عباسی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
محمدرضا عباسی فرد
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
علی عباسیان
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
پریسا عبداللهی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محمدعلی  عبدالوند
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
حمید عبدلی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
وحید عبدوسی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
فریده عتابی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
سید عزت اله  عراقی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
الهه  عرب عامری
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
1 2 3
^