دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
غلامرضا ذات علیان
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
مهدی  ذاکریان امیری
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حسین  ذبیحی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
خدیجه  ذوالقدر
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
سیدعباس  ذهبی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
باقر  ذهبیون
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
^