دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
فهیمه باب الحوائجی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
فرامرز بابائی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
فرزام بابائی سمیرمی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
ساسان بابائی کفاکی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
فرشید باباپور مفرد
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
حسین بابازاده
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
خسرو باختری
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
حسین باخدا
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی  بازارگان
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
سعید  بازگیر
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
بهزاد بازیار
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
منوچهر  بازیار
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
داریوش  باستانی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
علیرضا  باصحبت نوین زاده
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
سعید باغشاهی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
فریبرز باقری
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمد باوند وندچالی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
مریم بختیاریان
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
کیهان  برزگر
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علی محمد برقعی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
1 2
^