دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
عباسعلی  گائینی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
شهاب  گرامی
محل خدمت: دانشکده مهندسی نفت
کامران  گشتاسبی گوهرریزی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا گل نراقی قمی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
ارسلان  گلفام
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
نوید  گنجیان
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
حسن  گیلانپور
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
محمدهادی گیویان راد
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
^