دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
احمد راثی پور
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
مهدی رازقی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
محمد  راسخ
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
سمیه  رباط میلی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
مریم رباطی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
هومن رجبی اسلامی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محمدکاظم  رحمان ستایش
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
امیرمسعود رحمانی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
شیما رحمانی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سیده هدی رحمتی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
صادق رحمتی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
راضیه رحیمی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
فرشاد رخشنده رو
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
فربد رزازی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
جواد رزمی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سمانه رستم بیگی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
مصطفی رستمی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
محسن رستمی مال خلیفه
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
حمید رسولی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
حمیده رشادت جو
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
1 2 3
^