دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
علی نادران
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
عزت اله  نادری
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمدقلی  نادعلیان
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
محمد  ناصرمقدسی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سعید ناطق
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
رخشنده  ناطق
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
محمدجواد  نبوی زاده رفسنجانی
محل خدمت: دانشکده مهندسی نفت
میثم نثاری مقدم
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
اشکان نجاتی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
رضا  نجف بکی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمد  نجفی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
موسی نجفی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
سیداسماعیل  نجفی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
حمید رضا نجفی دژده منفرد
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
هدی نخبه الفقهایی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
طاهر نژادستاری
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
احسانه نژادمحمد
محل خدمت:
امین رضا نشاط
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
بیتا  نصر الهی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محمد  نصراله زاده ماسوله
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
1 2 3
^