دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
فاطمه لاجوردی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
کامبیز لاریجانی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
اکرم الملوک لاهیجانیان
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
راضیه لبیب زاده
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
فرهاد لشگرآرا
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مرضیه لطفی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مرتضی لک
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
کریم لیل نهاری
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
^