دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
محمد  صابرطهرانی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
رمضانعلی  صادق زاده
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهدی  صادقی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
علی اصغر صادقی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
علی صارمی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
شهاب الدین  صافی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
سیدرضا  صالحی امیری
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
لیلا  صباغیان راد
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
شهرام  صحاوی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
نسیم صحرائی نژاد
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
محمود  صداقتی زاده
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
رقیه صدرائی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
حسین صدقی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سارا صرافی زاده
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
علی محمد صفا نیا
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حسین  صفائی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علی  صفاری
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پروانه صفاریان
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
مانی صفامیرزائی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
ملک یحیی  صلاحی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
^