دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
حبیب اله خادمی اسلام
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سهراب  خان محمدی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
فاطمه خان محمدی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
رمضانعلی  خاوری نژاد
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
علیرضا خدابنده
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
زهرا خرازی محمدوندی آذر
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نعمت اله خراسانی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
محمدتقی  خراسانی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
ریاض  خراط
محل خدمت: دانشکده مهندسی نفت
محسن  خردمند سعدی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
سیامک خرمی مهر
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
محمود خسرو شاهلی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
امیر خسروجردی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی خطیر
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
امیر حسین  خلیفه سلطانی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
احمد  خلیقی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محمد  خلیل زاده
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مریم  خلیلی عراقی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
آنا خواجه نژاد
محل خدمت: دانشکده فیزیک
امین خوشنویسان
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
1 2
^